Condiciones generales


Titular y condiciones generales de contratación


Les presents Condicions Generals de Contractació, d'ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web titularitat de RAZÓN SOCIAL DE EMPRESA, (d’ara en davant CINES ARINCO) amb CIF EMPRESA i domicili a C/ONZE DE SETEMBRE 35 17230 PALAMOS (GIRONA).

Els usuaris que realitzin compres a accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.cinemaarinco.com

CINES ARINCO se reserva el derecho a modificar las CGC, a cualquier momento y sin previo aviso. Las CGC estarán siempre accesibles desde la página web, para que el usuario pueda consultarlas o imprimirlas en cualquier momento.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra a través de CINES ARINCO com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

 • Esculls la pel.licula/es desitjada.
 • Tries la quantitat, on t‘apareixerà el preu.
 • Añadir datos de contacto
 • Comprar

  En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant amb clau tots els detalls de la comanda a l'adreça d'e-mail indicada. Si observés un error en l'adreça indicada o en qualsevol un altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a para conducta a corregir l'error.

  Precios

  Tots els preus indicats a la pàgina web, són amb IVA inclòs. CINES ARINCO es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

  Métodos de pago

  Pago mediante tarjeta de crédito:

  En s'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur lloc que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

  Como medida de protección frente al fraude, podría solicitar mediante un correo electrónico a los clientes el envío de documentación adicional para certificar la identidad del comprador como propietario lícito de la tarjeta de crédito. Esta acreditación podrá adjuntarse de forma digital en formato pdf o jpg en el mismo correo electrónico en el que se solicite, para agilizar los trámites de validación del pedido y proceder a su envío lo antes posible.

  Devoluciones

  No s'admeten devolucions de cap tipus

  Protecció de dades de caràcter personal

  De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos que los datos que voluntariamente nos facilite a la hora de realizar cualquier compra, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de CINES ARINCO con el fin de gestionar su compra, envío, servicio postventa y atención al cliente. Además, le enviaremos periódicamente información sobre ofertas de nuestros productos.

  La base del tractament de les dades és l'execució d'un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

  Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a especificant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES" o bé per correu ordinari a C/ONZE DE SETEMBRE 35 17230 PALAMOS (GIRONA). L'informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

  L'usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que CINES ARINCO presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

  Jurisdicción

  Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

  Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en CINES ARINCO les parts acorden sotmetre's als jutjats o tribunals de GIRONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.

  Aviso legal


  Titularitat de la web i les dades de contacte

  www.cinemaarinco.com és un domini d'internet que té com a propietari PINCKINGSPI, S.L. (en endavant, CINES ARINCO) amb CIF/NIF B61054458 i domiciliada a C/ONZE DE SETEMBRE 35 17230 PALAMÓS (GIRONA).

  Condiciones de uso de la web

  Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de CINES ARINCO i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús. CINES ARINCO se reserva el derecho unilateral de modificar las presentes condiciones de acceso a la web, así como los contenidos incluidos.

  Limitació i exclusió de responsabilitat

  El contenido de esta web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente informativos. CINES ARINCO no acepta responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por ella o publicada a su nombre sin su autorización, así como responsabilidad derivada de la mala utilización por terceros de los contenidos.

  L'usuari eximeix CINES ARINCO de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

  En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, CINES ARINCO declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

  Propietat intel·lectual i industrial

  La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a CINES ARINCO. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

  Asimismo, el usuario se abstendrá de aplicar los contenidos y principalmente la información de cualquier clase obtenida mediante esta web para remitir publicidad o comunicaciones con fines de venta directa o de carácter comercial; mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad. También se abstendrá de divulgar de cualquier modo dicha información.

  www.cinemaarinco.com és un domini de CINES ARINCO. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de CINES ARINCO de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CINES ARINCO.

  Política per a enllaçar a aquesta web

  Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

  Además, sólo se permite enlazar a la página de inicio de la web. El enlace debe ser en su totalidad y completo, es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección de abarcando completamente la extensión de la pantalla de la página que contiene el enlace. En ningún caso, salvo autorización expresa y por escrito de CINES Arinc, la página que realice el enlace en ningún momento podrá reproducir la web CINES Arinc, ni incluirla como parte de su web ni dentro de uno de sus marcos sobre cualquiera de las páginas o contenidos de la presente web.

  No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

  L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CINES ARINCO

  En cap circumstància no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.